Eu Esf Esif

Izradu internetske stranice projekta sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost SOMK-a.

Informacije o projektu

Naziv projekta: SOC-KAP - Unapređenje kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta (kodni broj: UP.04.2.1.03.0005)

Nositelj: Sindikat obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK)

Partneri: Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID)

Izvor financiranja: Projekt se financira sredstvima Europske unije, putem Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali

Ukupna vrijednost: 1.030.734,55 (ukupan iznos financira Europska unija)

Razdoblje provedbe: listopad 2018. – travanj 2020.

Svrha projekta

SOMK organizira radnike u 3 sektora – ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, medijima i kulturi. Osim specifičnosti koje obilježavaju rad u ovim sektorim, iste karakterizira i mali broj istraživanja o uvjetima rada i radničkim pravima te kvaliteti sadržaja koje pružaju što ograničava mogućnosti zagovaranja prava radnika/ca na svim razinama.

U predškolskom odgoju i obrazovanju, zbog financijske decentralizacije sustava te različite fiskalne moći gradova i općina koji su osnivači javnih dječjih vrtića u Hrvatskoj, sustav je obilježen velikim regionalnim razlikama, infrastrukturnom potkapacitiranosti i izostankom smještajnih kapaciteta što generira brojne probleme. Jedan od ključnih je nepoštivanje Državnog pedagoškog standarda zbog čega je prema svjedočenjima zaposlenih u sustavu kvaliteta uvjeta rada niska te se oni nalaze pod stalnim fizičkim i psihičkim opterećenjem. Kolektivni pregovori vode se na razini jedinica lokalne samouprave te je razina ugovorenih prava za iste poslove različita, dok u mnogim JLS-ovima kolektivni ugovori ni ne postoje.

Diskriminatorne politike postoje i vezano za korisnike sustava, djecu i roditelje, a očituju se u slaboj uključenosti djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (u RH je u 2017. obuhvaćenost djece jaslicama jedva 20%, a vrtićima 60%) te u različitim modalitetima njihova (su)financiranja. Isto rezultira slabijim ostvarivanjem javno političkih ciljeva te nepoštivanjem smjernica EK iz 2002. kojima se u svim zemljama članicama EU do 2010. u vrtiće treba uključiti 33% djece mlađe od 3 godine i 90% djece starije od 3 godine, a strategija Europa 2020 postavlja i cilj o obuhvaćenosti vrtićima 95% djece u dobi između 4 godine i polaska u obvezno obrazovanje.

Kako ne postoji sistematičan pregled stanja u sustavu po pitanju uvjeta rada i radničkih prava, SOMK će provesti nacionalno istraživanje čiji će rezultati osnažiti analitičke, stručne i zagovaračke sposobnosti SOMK-a, dodatno potencirajući nova znanja i kompetencije povezivanjem s BRID-om, ali i doprinijeti analitici socijalnog dijaloga na razini RH, zbog čega će se njegove beneficije osjetiti i izvan sektora. Kvalitativne promjene u sustavu i razvoj javnih politika koje se u velikoj mjeri temelje na socijalizaciji odgoja, obrazovanja i brige o djeci, ostvarive su povezivanjem socijalnih partnera – sindikata, udruga civilnog društva te jedinica lokalne samouprave, radom na stjecanju i kreiranju znanja i provedbi istraživanja o stanju u sustavu te javnim zagovaranjem promjena. Projektom je namjera intenzivirati aktivnosti na svim navedenim poljima kroz partnerstvo s BRID-om te time unaprijediti kvalitetu socijalnog dijaloga i radničkih prava u Hrvatskoj.

Jedan od načina osnaživanja je i obrazovanje članova SOMK-a koje se do sada provodilo kroz pohađanje tečajeva o sindikalnom radu drugih organizacija. Za optimalno funkcioniranje sindikata potrebni su edukacijski programi usmjereni na specifične teme s kojima se SOMK susreće. Stoga će se u sklopu projekta organizirati edukacijski skupovi i međunarodna konferencija, na kojima će se raspravljati o temama uske sindikalne tematike, ali i širim pitanjima, poput zaštite na radu, prevenciji diskriminacije na radnom mjestu i nošenju sa stresom, polazeći od empirijskih dokaza i istraživanja, kao što je praksa u europskim zemljama.

Članstvo SOMK-a pretežno dolazi iz sektora ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te je najviše sindikalnih, pa i projektnih aktivnosti posvećeno problemima u tom sektoru, no kadrovskim, administrativnim, stručnim i zagovaračkim osnaživanjem SOMK-a, izvjesna je diversifikacija aktivnosti, širenje u druge dijelove RH te rast broja članova u preostala dva sektora. U sklopu projekta radu u medijima posvetit će se kroz organizaciju okruglog stola na kojem će se pokušati mapirati ključni problemi s kojima se suočava članstvo SOMK-a u tom sektoru, a s ciljem definiranja zajedničkih stavova, zagovaranja promjena i unapređenja socijalnog dijaloga.

Elementi projekta i proračun

 1. Analiza i istraživanje uvjeta rada u predškolskom obrazovanju - 456,090,58 kn
 2. Jačanje kapaciteta kroz međunarodnu suradnju - 183,099,75 kn
 3. Jačanje sektorskog socijalnog dijaloga i osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta - 107,627,26 kn
 4. Promidžba i vidljivost - 53,167,50 kn
 5. Upravljanje projektom i administracija - 230,749,76 kn

Aktivnosti i ishodi

 1. Provedba nacionalnog istraživanja uvjeta rada u ustanovama predškolskog obrazovanja u Hrvatskoj i predstavljanje rezultata u 25 jedinica lokalne samouprave u kojima je istraživanje provedeno
 2. Organizacija međunarodne konferencije i studijskog putovanja u Njemačku za članove i članice glavnog odbora SOMK-a
 3. Organizacija sindikalnih radionica - Rijeka, Sisak i Zagreb
 4. Osposobljavanje kroz ECDL program za članove i članice glavnog odbora SOMK-a i druge zainteresirane
 5. Organizacija okruglog stola o radu u medijima
 6. Izrada web stranice

Poveznice

Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Kontakt osobe za više informacija:
Iva Ivšić, stručna suradnica iva.ivsic@gmail.com
Katarina Jaklin, stručna suradnica jaklinkatarina@gmail.com